Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu chemijos studijų krypties, arba fizikos studijų krypties, arba alinkotyros studijų krypties, arba biologijos studijų krypties, arba ekologijos studijų krypties, arba aplinkos inžinerijos studijų krypties, arba statybos inžinerijos studijų krypties, arba viešojo administravimo studijų krypties;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia siūlymus dėl planuojamų ūkinių veiklų, įrašytų į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, atrankų dokumentų vandenų taršos prevencijos srityje dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atranka), dėl poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadų, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų, teikia pasiūlymus atsakingiems darbuotojams dėl atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas ir dėl sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo;
2. teikia siūlymus dėl planuojamų ūkinių veiklų, poveikio aplinkai vertinimo programų, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų vandenų taršos prevencijos srityje, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo, gautų suinteresuotos visuomenės pasiūlymų, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl programų, teikia siūlymus dėl ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių taip pat teikia pastabas ir pasiūlymus atsakingiems už sprendimų priėmimą darbuotojams, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Taršos prevencijos departamento (toliau – Departamentas) Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyrius;
3. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentų ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitų vandenų taršos prevencijos srityje ir teikia pasiūlymus atsakingiems darbuotojams, rengiantiems išvadas dėl šių dokumentų ir pasiūlymus dėl vertinimo apimties;
4. teikia siūlymus, renka ir tvarko dokumentus dėl paraiškų gauti ar pakeisti taršos leidimus priėmimo ir taršos leidimų išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, teikia pasiūlymus atsakingiems darbuotojams, kurie rengia sprendimus dėl Taršos leidimų vandenų taršos prevencijos srityje galiojimo panaikinimo projektus, atlieka taršos leidimų sąlygų peržiūrą ir teikia pastabas ir pasiūlymus leidimus rengiantiems darbuotojams;
5. renka ir tvarko monitoringo dokumentus, teikia pasiūlymus dėl atsakingų darbuotojų rengiamų sprendimų dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo programų vandenų taršos prevencijos srityje derinimo, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyrius;
6. teikia siūlymus dėl statybos statinio projektų sprendinių tikrinimo, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas, vandenų taršos prevencijos srityje ir teikia pastabas ir pasiūlymus atsakingiems darbuotojams, rengiantiems išvadas dėl statinio projektų derinimo;
7. teikia siūlymus dėl nuotekų dumblo naudojimo tręšimui (žemės ūkyje ar energetinėms kultūroms) planų, teritorijos rekultivavimo projektų, kai planuojama dumblą panaudoti pažeistoms teritorijoms rekultivuoti, teikia pasiūlymus atsakingiems darbuotojams;
8. skelbia visuomenei informaciją poveikio aplinkai vertinimo (atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo) ir taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo ir srityje;
9. pagal kompetenciją atlieka duomenų ir informacijos rinkimą, rengimą ir teikimą apie ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą vandenų taršos prevencijos srityje valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei;
10. bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, keičiantis aplinkosaugine informacija vandenų taršos prevencijos srityje, konsultuoja ūkio subjektus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą;
11. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją ir dalyvauja rengiant ataskaitas Europos Komisijai, kitoms ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, nacionalinėms institucijoms, vandenų taršos prevencijos srityje;
12. suteikia pagalbą kitiems Taršos prevencijos departamento skyriams tam, kad būtų pasiekti Taršos prevencijos departamento tikslai.
13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.