Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
3. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
6. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
10. Teikia duomenis ir informaciją tarptautinėms organizacijoms (EEA, ICES, HELCOM), Lietuvos institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, visuomenei.
11. Koordinuoja jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamuosius darbus.
12. Dalyvauja rengiant ir pagal kompetenciją įgyvendina priemones, nustatytas siekiant geros Baltijos jūros aplinkos būklės.
13. Pagal kompetenciją vertina jūros aplinkos būklę, dalyvauja rengiant jūros aplinkos būklės vertinimo kriterijus ir jų taikymo metodinius aprašus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekologija (arba).
1.3. studijų kryptis – biologija (arba).
1.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba).
1.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba).
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.