Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
3. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.
4. Koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą arba prireikus atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.
5. Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
6. Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.
7. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
9. Koordinuoja administracinių paslaugų teikimo organizavimą arba prireikus organizuoja paslaugų teikimą.
10. Koordinuoja informacijos su administracinių paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais.
11. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.
12. Koordinuoja su administracinių paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su paslaugų teikimu susijusią informaciją.
13. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl administracinių paslaugų teikimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl paslaugų teikimo.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Koordinuoja upių baseinų rajonų valdymo planų bei priemonių programų vandens telkiniams nustatytiems vandensaugos tikslams pasiekti projektų parengimą ir įgyvendinimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su upių baseinų valdymo planais ar priemonių programomis susijusiais klausimais.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su vandens telkinių būklės gerinimo priemonių įgyvendinimu susijusiais klausimais.
18. Atstovauja Agentūrai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių, komisijų veikloje.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – gamtos išteklių technologijos (arba);
1.3. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);
1.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
1.5. studijų kryptis – visuomeninė geografija (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;
3.2. gebėti dirbti su ArcGIS programomis.