Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
8. Atlieka duomenų, skaičiavimų ir informacijos energetikos sektoriaus išmetamų ŠESD kokybės kontrolę ir pildo kokybės kontrolės protokolus.
9. Atlieka nacionalinių ŠESD duomenų analizę ir vertinimą ir rengia išvadas apie prognozuojamą ŠESD kiekį energetikos sektoriuje.
10. Archyvuoja nacionalinei ŠESD apskaitos ataskaitai parengti reikalingus dokumentus, duomenis, skaičiavimų bylas, kasmetinių peržiūrų medžiagą, susijusią su energetikos sektoriumi.
11. Analizuoja, sistemina ir apibendrina duomenis ir informaciją apie tiekiamus visų rūšių degalus ir energiją Lietuvos rinkai bei laivybos bendrovių, kurių laivai plaukioja su Lietuvos valstybės vėliava, išmetamo anglies dioksido kiekio ataskaitas.
12. Analizuoja, sistemina ir apibendrina duomenis ir informaciją apie veiklos vykdytojų, dalyvaujančių ES prekybos ŠESD apyvartiniais taršos leidimais sistemoje, išmetamą į atmosferą ŠESD kiekį.
13. Nagrinėja iš orlaivio naudotojų gaunamus išmetamų ŠESD stebėsenos ir tonkilometrių apskaitos planus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
1.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
1.4. studijų kryptis – fizika (arba);
1.5. studijų kryptis – ekologija (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.