Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
2. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.
3. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
4. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
9. Aptarnauja asmenis telefonu, pagal Skyriaus kompetenciją teikia į Agentūrą besikreipiantiems asmenims informaciją apie Agentūros veiklą, teikia interesantams informaciją telefonu arba elektroniniu paštu apie jų pateiktų dokumentų tvarkymo eigą, priima asmenis, jiems atvykus į Agentūrą, informuoja apie juos Agentūros vadovybę bei paskiria jiems priėmimo laiką..
10. Tvirtina Agentūros gaunamų ir siunčiamų dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus..
11. Atnaujina darbuotojų telefonų sąrašą, pasikeitusius ar naujus Agentūros padalinių adresus ir talpina šią informaciją Agentūros interneto svetainėje..

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – komunikacija (arba);
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirties sritis – darbo su dokumentų valdymo sistemomis patirtis;
1.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.