Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį aplinkos monitoringą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, Agentūros prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašu;
3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus Departamente diegia kokybės vadybos sistemą, rengia vadybos sistemos dokumentus;
2. Skyriaus vedėjo nurodymu surenka iš Departamento skyrių informaciją, reikalingą akreditavimui ar ataskaitų rengimui, apibendrina surinktą informaciją, rengia ataskaitų projektus;
3. surenka iš Departamento skyrių informaciją apie Departamento veiklai reikalingas įsigyti prekes, paslaugas ar darbus, apibendrina surinktą informaciją;
4. bendradarbiaujant su Departamento skyriais paruošia dokumentus, reikalingus pirkimų inicijavimui, rengia techninių specifikacijų projektus;
5. bendradarbiaujant su Departamento skyriais suveda į viešųjų pirkimų valdymo sistemą „Ecocost:Pirkimai“ informaciją, reikalingą Agentūros metinio pirkimų plano sudarymui, seka Departamento pirkimų vykdymą, esant poreikiui, teikia informaciją apie vykdomus pirkimus, koordinuoja išorės tiekėjų prekių ir paslaugų tiekimą;
6. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.