Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti biologijos studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį laboratorijoje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, žinoti dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais ir LST EN ISO/IEC 17025 standartu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Biologinių tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo duotas ir Aplinkos apsaugos agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;
2. atlieka hidrobiologinius tyrimus pagal standartinių procedūrų reikalavimus;
3. ima mėginius Kuršių mariose ir Baltijos jūroje biologiniams tyrimams;
4. užtikrina tyrimų rezultatų ir bet kokios pateikiamos informacijos kokybę, atliekant fitoplanktono tyrimus, laikantis LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimų;
5. rengia norminius dokumentus, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;
6. atstovauja įstaigą Baltijos jūros regiono tarptautiniuose seminaruose, susijusiuose su fitoplanktono tyrimais ir Baltijos jūros ekologine būkle;
7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.