Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį hidrobiologijos tyrimų srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais ir LST EN ISO/IEC 17025 standartu;
4. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Biologinių tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo duotas ir Aplinkos apsaugos agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;
2. atlieka zooplanktono hidrobiologinius tyrimus pagal standartinių procedūrų reikalavimus;
3. ima mėginius Kuršių mariose ir Baltijos jūroje biologiniams tyrimams;
4. atlieka makrozoobentoso mėginių hidrobiologinius tyrimus pagal standartinių procedūrų reikalavimus;
5. užtikrina tyrimų rezultatų ir bet kokios pateikiamos informacijos kokybę, laikantis LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimų;
6. rengia norminius dokumentus, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;
7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.