Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2. būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo reikalavimais, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais ir darbo reglamentu, agentūros administracijos struktūra;
3. būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis, žinoti tarnybinio etiketo reikalavimus;
4. gebėti savarankiškai atlikti užduotis, mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją;
5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu, taip pat nors viena elektronine dokumentų valdymo sistema.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. skanuoja ir registruoja Agentūros gaunamus dokumentus, įskaitant el.paštu [email protected], elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje atitinkamuose dokumentų registruose, kaip nurodyta Agentūros darbo reglamente;
2. visus gautus ir užregistruotus dokumentus perduoda, kaip nurodyta Agentūros darbo reglamente, susipažinti ir spręsti dėl jų vykdymo;
3. formuoja užduotis vykdytojams elektroninių dokumentų valdymo sistemoje, nurodydamas užduotims įvykdyti terminus;
4. atlieka siunčiamo dokumento ir vidaus dokumento susiejimą su gautu dokumentu;
5. registruoja dokumentus, gaunamus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“;
6. tvarko LR statybos leidimų ir valstybinės priežiūros informacinės sistemos duomenis;
7. priima pašto siuntas, adresuotas Agentūrai, pasirašo už priimtas pašto siuntas;
8. išsiunčia parengtus ir užregistruotus Agentūros dokumentus paštu adresatams, kaip nurodyta elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje;
9. pildo siunčiamų pašto paslaugų informacinę sistemą, formuoja perdavimo - priėmimo aktus;
10. konsultuoja kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos naudojimo klausimais ir dokumentų valdymo klausimais Agentūros darbuotojus;
11. pagal kompetenciją teikia į Agentūrą besikreipiantiems asmenims informaciją apie Agentūros veiklą;
12. nustatyta tvarka teikia interesantams informaciją telefonu;
13. Skyriaus vedėjo nurodymu rengia ataskaitas;
14. dalyvauja diegiant ir tobulinant dokumentų valdymo sistemą, teikia pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo;
15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.