Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.
2. Rengia veiklos planavimo dokumentus.
3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.
6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
7. Atlieka tyrimus valstybinio aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės tikslais.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.