Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos monitoringą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Mėginių ėmimo ir operatyvinių matavimų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo duotas bei Aplinkos apsaugos agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;
2. atlieka integruoto aplinkos monitoringo stoties įrangos priežiūrą ir eksploataciją;
3. ima oro kokybės monitoringo mėginius ir juos pristato į tyrimų vietas;
4. kaupia, sistemina ir perduoda duomenis aplinkos monitoringo programų dalyviams;
5. dalyvauja įgyvendinant tarptautines programas ir projektus;
6. ruošia ir teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas bei informaciją apie darbų eigą, rezultatus ir problemas;
7. vairuoja tarnybinį automobilį;
8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.