Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų technologijos mokslų studijų srities arba biomedicinos mokslų studijų srities;
2. turėti vidaus vandenų laivavedžio kvalifikacinį pažymėjimą arba diplomą;
3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį laivų valdymo srityje;
4. būti įgijusiam teisę vairuoti III grupės (variklių galingumas 551-843 kW) vidaus vandenų laivus, kurių bendras tonažas (BT) – iki 500 tonų;
5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos monitoringą, laivų saugų plaukiojimą, būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei dokumentų rengimo taisyklėmis, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais ir standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais;
6. mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.


 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Hidrologinių tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo duotas ir Aplinkos apsaugos agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;
2. organizuoja ekspedicijas ir išvykas pagal Baltijos jūros, Kuršių marių metinius valstybinio aplinkos monitoringo planus;
3. ekspedicijų metu valdo laivą vienvaldiškumo principu ir organizuoja įgulos darbą;
4. organizuoja laivo, jo įrenginių techninę priežiūrą, remonto darbus ir periodinius – profilaktinius patikrinimus teisės aktų nustatyta tvarka;
5. užtikrina, kad ekspedicijų metu būtų galiojantys laivo dokumentai, kuriuos privaloma turėti jį eksploatuojant, taip pat, užtikrina, kad laivo įgulos nariai turėtų galiojančius diplomus ir (ar) kvalifikacijos liudijimus, suteikiančius teisę plaukioti vidaus vandenų laivais;
6. derina ir teikia paraiškas gauti leidimus darbui Baltijos jūroje, Kuršių mariose, kituose pasienio ir vidaus vandenų telkiniuose; ruošia laivo įgulos ir ekspedicijos narių sąrašus ir teikia atitinkamoms tarnyboms;
7. užtikrina laivus kontroliuojančių įstaigų teisėtų reikalavimų vykdymą;
8. užtikrina laivo įgulos ir ekspedicijos narių saugų plaukiojimą bei darbo ir poilsio laiko režimo laikymąsi pagal teisės aktų reikalavimus;
9. sudaro laivo įgulos budėjimo laive grafikus ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
10. supažindina laivo įgulą su veiksmų planais laivo avarijų, nepalankių meteorologinių sąlygų atvejais;
11. užtikrina, kad laive būtų ir veiktų saugiam plaukiojimui jūroje reikalinga navigacinė įranga, prietaisai, jūrlapiai, leidiniai, korektūros dokumentai, ryšio priemonės;
12. įgyvendina pradėtus Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų ar kitų finansavimo mechanizmų finansuojamus projektus, inicijuoja Departamento dalyvavimą naujuose projektuose, dalyvauja teikiant paraiškas;
13. budi laive „Vėjūnas“ pagal sudarytus darbo ir budėjimo grafikus;
14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.