Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, įrenginių priežiūros taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei dokumentų rengimo taisyklėmis, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3. mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. turėti laivų mechaniko diplomą (pagrindinių variklių galia iki 700 kW);
6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Hidrologinių tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo duotas ir Aplinkos apsaugos agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;
2. dalyvauja ekspedicijose pagal Baltijos jūros, Kuršių marių metinius valstybinio aplinkos monitoringo planus;
3. organizuoja ir užtikrina laivo įrenginių, įrangos nuolatinę techninę priežiūrą ir remontą;
4. užtikrina saugų laivo korpuso, variklių, mechanizmų, sistemų ir elektroninės įrangos eksploatavimą;
5. nustato kuro, vandens, tepalų, cheminių ir kitų laivo eksploatacijai naudojamų medžiagų, atsarginių dalių, įrankių poreikį ekspedicijoms bei organizuoja jų įsigijimą, saugų iškrovimą ir išdėstymą laive;
6. rengia veiksmų planus dėl įgulos elgesio avarinių situacijų laivo jėgainėse, naftos produktų išsiliejimo laive ar iš laivo atvejais;
7. užtikrina laivo gelbėjimosi priemonių, inkaravimo mechanizmų, avarinių ir gaisro gesinimo sistemų, įrangos tinkamą darbą;
8. užtikrina dyzelinės-elektrinės jėgainės elektros dalies, laivo automatikos, elektros  tinklų, paskirstymo įrenginių, visų elektros maitinimo šaltinių techninių priemonių patikimą darbą;
9. saugo ir tinkamai naudoja atsargines detales, medžiagas, kuro ir tepalų atsargas, vykdo jų apskaitą;
10. budi laive „Vėjūnas“ pagal sudarytus darbo ir budėjimo grafikus;
11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.