Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei dokumentų rengimo taisyklėmis, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3. mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. turėti vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos liudijimą;
6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Hidrologinių tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo duotas ir Aplinkos apsaugos agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;
2. dalyvauja ekspedicijose pagal Baltijos jūros, Kuršių marių metinius valstybinio aplinkos monitoringo planus;
3. vykdo laivo ,,Vėjūnas” kapitono pavedimus budėjimo, darbo ir ekspedicijų į Baltijos jūrą arba Kuršių marias metu;
4. užtikrina laivo įrenginių, įrangos nuolatinę techninę priežiūrą ir remontą;
5. užtikrina saugų laivo ,,Vėjūnas“ korpuso, variklių, gelbėjimosi priemonių, inkaravimo mechanizmų, avarinių ir gaisro gesinimo sistemų, elektroninės įrangos tinkamą eksploatavimą;
6. užtikrina tvarką ir švarą laivo ,,Vėjūnas“ deniuose, gyvenamosiose patalpose, sanitarinių mazgų patalpose, virtuvės patalpose;
7. vykdo veiksmų planus dėl įgulos elgesio avarinių situacijų laivo jėgainėse, naftos produktų išsiliejimo laive ar iš laivo atvejais;
8. užtikrina dyzelinės-elektrinės jėgainės elektros dalies, laivo automatikos, elektros tinklų, paskirstymo įrenginių, visų elektros maitinimo šaltinių techninių priemonių patikimą darbą;
9. budi laive „Vėjūnas“ pagal sudarytus darbo ir budėjimo grafikus;
10. saugo ir tinkamai naudoja atsargines detales, medžiagas, kuro ir tepalų atsargas;
11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.