Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį laivų vairavimo srityje;
3. būti įgijusiam teisę vairuoti III grupės (variklių galingumas 551 – 843 kW) vidaus vandenų laivus, kurių bendras tonažas (BT) ne mažesnis kaip 300 tonų;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos monitoringą, laivų saugų plaukiojimą, būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei dokumentų rengimo taisyklėmis, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais ir standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais;
5. mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Hidrologinių tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo duotas ir Aplinkos apsaugos agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;
2. dalyvauja ekspedicijose pagal Baltijos jūros, Kuršių marių metinius valstybinio aplinkos monitoringo planus;
3. ekspedicijų metu valdo laivą išplaukiant iš uosto ir įplaukiant į uostą bei organizuoja komandos darbą ant laivo denio;
4. organizuoja laivo, jo įrenginių, gelbėjimosi priemonių techninę priežiūrą ir periodinius – profilaktinius patikrinimus teisės aktų nustatyta tvarka;
5. užtikrina, kad ekspedicijų metu dokumentai, kuriuos privaloma turėti eksploatuojant laivą, būtų galiojantys;
6. supažindina laivo įgulą ir ekspedicijų dalyvius su veiksmų planais laivo avarijų, nepalankių meteorologinių situacijų atvejais, darbo saugos ir sveikatos laive taisyklėmis;
7. sudaro laivo “Vėjūnas” įgulos narių darbo ir budėjimo mėnesinius grafikus ir pildo žiniaraštį bei pateikia juos tvirtinimui;
8. užtikrina, kad laive būtų patikrintos gelbėjimosi priemonės ir įtaisai, veikianti priešgaisrinė ir avarinė įranga, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemonės ir medikamentai, ekspedicijai būtinas degalų ir gėlo vandens kiekis;
9. užtikrina, kad laive būtų ir veiktų saugiam plaukiojimui jūroje reikalinga navigacinė įranga, prietaisai, ryšio priemonės, jūrlapiai, leidiniai, korektūros dokumentai bei laivų plaukiojimą reglamentuojantys teisės aktai;
10. organizuoja laivų, katerių profilaktinius priežiūros ir remonto darbus, tvarko laivų, katerių techninę dokumentaciją;
11. budi laive „Vėjūnas“ pagal sudarytus darbo ir budėjimo grafikus;
12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.