Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimą, kartu su kitais Agentūros administracijos padaliniais sprendžia klausimus, susijusius su korupcijos ir sukčiavimo prevencija.
12. Atstovauja Agentūrai teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir organizuoja teismų procesinių sprendimų vykdymą Agentūroje, skyriaus teisminių bylų medžiagos ir kitos teisinės dokumentacijos tvarkymą.
13. Organizuoja Europos Teisingumo teismo sprendimų analizės pagal Agentūros veiklos tikslus atlikimą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisminės praktikos įvertinimą ir teikia pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo.
14. Organizuoja struktūrinio padalinio ir Agentūros administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų tvarkymą Teisės aktų informacinėje sistemoje, parengtų teisės aktų registravimą Teisės aktų registre.
15. Pagal kompetenciją savarankiškai arba su kitais Agentūros administracijos padaliniais rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų projektus Agentūros kompetencijos srityse, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus, vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl Agentūros parengtų ir pateiktų derinti teisės aktų projektų.
16. Vykdo struktūrinio padalinio valstybės tarnautojų inicijuotų sprendimų einamąją bei paskesniąją finansų kontrolę Agentūros finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirties sritis – teisės srityje;
1.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
3.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.