Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Yra nacionalinis atstovas Europos aplinkos agentūrai (toliau – EAA) ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklui (toliau – EAIST).
12. Organizuoja pasiūlymų EAA metinio veiklos plano, daugiamečio veiklos plano bei kitų strateginių EAA ir EAIST veiklos planavimo dokumentų projektams rengimą ir nustatyta tvarka dalyvauja šių projektų svarstyme.
13. Dalyvauja EAIST nacionalinių atstovų pasitarimuose, koordinuoja EAA atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką.
14. Konsultuoja bendradarbiavimo su EAA klausimais nacionalinio EAIST atstovus, tvirtina jų dalyvavimą renginiuose, prižiūri nacionalinio EAIST atstovų registrą.
15. Pagal kompetenciją atsako už einamąją finansų kontrolę dėl įstaigos turto panaudojimo arba įsipareigojimų tretiesiems asmenims.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekologija (arba);
1.3. studijų kryptis – biologija (arba);
1.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirties sritis – strateginio planavimo patirtis;
1.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.