Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.
7. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
9. Organizuoja strateginio planavimo proceso įgyvendinimo pagal įstaigos kompetenciją eigą.
10. Organizuoja įstaigos dalyvavimą Aplinkos apsaugos rėmimo ir Valstybės investicijų programose.
11. Organizuoja įstaigos vykdomų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, įgyvendinimo proceso koordinavimą ir kontrolę.
12. Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja skyriui santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis su strateginio planavimo ir projektų valdymo sritimis susijusiais klausimais.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekologija (arba);
1.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
1.4. studijų kryptis – biologija (arba);
1.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – strateginio planavimo patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
arba:
1.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.10. darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;
1.11. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.