Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
8. Apdoroja ir teikia su sprendimų įgyvendinimu – projektų valdymu – susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su projektų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, įstaigos vadovybės sprendimus viešojo administravimo, projektų valdymo srityse.
10. Kartu su kitais įstaigos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų lėšomis vykdomų projektų projektinius pasiūlymus, paraiškas, projektų finansavimo ir administravimo arba projektų įgyvendinimo sutartis, jų pakeitimus, tarpines ir galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas..
11. Rengia ir derina mokėjimo prašymus, teikiamus Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) ar LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) ar kitoms paramą administruojančioms institucijoms, įgyvendina komunikaciją tarp projektų dalyvių – įstaigos ir CPVA, APVA ar kitos paramą administruojančios institucijos..
12. Pagal kompetenciją prižiūri įstaigai priskirtų projektų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų lėšomis, rengimo, administravimo ir įgyvendinimo eigą, kontroliuoja ir prižiūri projektų įgyvendinimo terminus bei paramos sutartyje numatytas sąlygas..
13. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant nacionalines ir tarptautines programas, dalyvauja įstaigos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei organizacijų sudarytų komisijų darbe, Europos Sąjungos komitetų ir darbo grupių veikloje.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekologija (arba);
1.3. studijų kryptis – biologija (arba);
1.4. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);
1.5. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.