Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
5. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
7. Organizuoja, kartu su kitais įstaigos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ir nustatyta forma teikia įstaigos metinius veiklos planus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau - Aplinkos ministerija).
8. Rengia Aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano projekto rengimui skirtą informaciją apie strateginius tikslus ir programas, vertinimo kriterijus, programų tikslus, uždavinius, priemones ir asignavimus, analizuoja ir apibendrina atitinkamą įstaigos administracijos padalinių parengtą ir pateiktą informaciją, bei teikia nustatyta forma Aplinkos ministerijai.
9. Pagal kompetenciją užtikrina informacijos apie LR Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmų, Aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano programų ir tarpinstitucinių veiklos planų, kuriuose įstaiga dalyvauja, įgyvendinimą surinkimą iš įstaigos administracijos padalinių, įvertina, apibendrina jų pateiktą medžiagą, su Finansų ir turto valdymo skyriumi teikia Aplinkos ministerijai.
10. Dalyvauja planuojant ir valdant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto arba kitų finansinių mechanizmų lėšomis vykdomus projektus.
11. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose strateginio planavimo, projektų valdymo klausimais.
12. Patarėjui pavedus atstovauja skyriui santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekologija (arba);
1.3. studijų kryptis – biologija (arba);
1.4. studijų kryptis – teisė (arba);
1.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – strateginio planavimo patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.