Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.
6. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
8. Koordinuoja ir organizuoja įstaigos prekių, paslaugų ir darbų pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka, kontroliuoja viešųjų pirkimų plano įgyvendinimą.
9. Dalyvauja Agentūros viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
10. Organizuoja viešųjų pirkimų skelbimų, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų, viešųjų pirkimų suvestinių bei informacinių pranešimų rengimą ir jų teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai.
11. Derina pirkimo iniciatorių parengtas įstaigos prekių, paslaugų ir darbų paraiškas-užduotis ir pirkimo organizatorių parengtas tiekėjų apklausos pažymas.
12. Organizuoja informacijos, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu, teikimą Skyriaus vedėjui, įstaigos direktoriui, kitoms institucijoms ir asmenims, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turintiems teisę susipažinti su šia informacija.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
1.3. studijų kryptis – teisė (arba);
1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.5. studijų kryptis – ekologija (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.