Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu fizinių mokslų studijų srities, arba technologijos mokslų studijų srities, arba biomedicinos mokslų studijų srities, arba socialinių mokslų studijų srities;
2. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos monitoringą, aplinkos elementų (oras, vanduo, dirvožemis) matavimų ir tyrimų metodus, matavimų ir tyrimų, atliekamų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais tvarką, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo duotas ir Agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;
2. ima mėginius cheminiams ir hidrobiologiniams tyrimams bei atlieka fizinių ir hidrologinių parametrų matavimus pagal metinius upių monitoringo planus;
3. ima nuotekų, grunto mėginius bei atlieka fizinių parametrų matavimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais;
4. operatyviai ima nuotekų, paviršinio vandens, grunto mėginius ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
5. užtikrina atliekamų mėginių ėmimo, matavimų kokybę, vadovaujantis normatyviniais dokumentais ir laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų;
6. teikia paimtų mėginių ir atliktų matavimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“);
7. palaiko kokybės sistemą skyriuje, pagal kompetenciją rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
8. vykdydamas priskirtas funkcijas vairuoja tarnybinį automobilį;
9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.