Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties (lietuvių kalbos);
2. turėti 5 metų darbo patirtį lietuvių kalbos tekstų redagavimo srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybos taisykles;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais ir darbo reglamentu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais su darbu susijusius klausimus;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti tarnybinio etiketo reikalavimus;
6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. išmanyti kalbos redaktoriaus darbo specifiką;
8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. inventorizuoja Agentūrai priskirtų sričių terminus;
2. redaguoja Agentūros darbuotojų rengiamus teisės aktus, raštus ir kitus dokumentus vadovaudamasis lietuvių kalbos, kalbos kultūros ir raštvedybos taisyklėmis, dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;
3. vizuoja Agentūros direktoriaus ir Agentūros direktoriaus pavaduotojų pasirašomus dokumentus;
4. teikia konsultacijas Agentūros darbuotojams raštvedybos ir kalbos kultūros klausimais;
5. Skyriaus vedėjo nurodymu rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus darbu;
6. pagal Skyriaus kompetenciją nustatytąja tvarka dalyvauja darbo grupių darbe;
7. vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.