Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
3. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
6. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Vertina aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas, nagrinėja dokumentus ir rengia sprendimus dėl ankstesnės aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos galiojimo pratęsimo, sprendimus reikalauti parengti naują ar papildyti galiojančią aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą.
12. Rengia ir teikia foninio aplinkos oro užterštumo duomenis asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka atliekantiems planuojamos ir vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą.
13. Tikrina statybos statinio projekto sprendinius oro taršos prevencijos srityje, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas, ir teikia išvadas.
14. Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su valstybės politikos įgyvendinimu oro taršos prevencijos, gamtos išteklių naudojimo, aplinkos monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo srityse, projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo, administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja šių teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
15. Renka, tvarko ir analizuoja duomenis apie aplinkos oro taršą ir taršos prevencijos priemones, rengia, teikia ir dalyvauja rengiant ataskaitas apie ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą oro taršos prevencijos srityje.
16. Pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.2. studijų kryptis – chemija (arba);
2.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
2.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
2.5. studijų kryptis – ekologija (arba);
arba:
2.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
2.8. darbo patirtis srityje – 1 metai.