Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją bei ne mažesnę kaip vienerių metų profesinio darbo patirtį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei dokumentų rengimo taisyklėmis, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3. mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. turėti vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos liudijimą;
6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Hidrologinių tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo duotas ir Aplinkos apsaugos agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;
2. dalyvauja ekspedicijose pagal Baltijos jūros, Kuršių marių metinius valstybinio aplinkos monitoringo planus;
3. vykdo laivo ,,Vėjūnas” kapitono pavedimus budėjimo, darbo ir ekspedicijų į Baltijos jūrą arba Kuršių marias metu;
4. užtikrina laivo ,,Vėjūnas“ įrenginių, įrangos nuolatinę techninę priežiūrą ir profilaktiką;
5. užtikrina mechanizmų, esančių laivo denyje, patikimą darbą ir saugų jų eksploatavimą;
6. vykdo veiksmų planus dėl įgulos elgesio avarinių situacijų laivo jėgainėse, naftos produktų išsiliejimo laive ar iš laivo atvejais;
7. atlieka denio darbus, reikalingus saugiam laivo „Vėjūnas“ plaukiojimui užtikrinti;
8. budi laive „Vėjūnas“ pagal sudarytus darbo ir budėjimo grafikus;
9. užtikrina tvarką ir švarą laivo ,,Vėjūnas“ deniuose, gyvenamosiose patalpose, sanitarinių mazgų patalpose, virtuvės patalpose;
10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.