Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos monitoringą, aplinkos elementų (oras, vanduo, dirvožemis) matavimų ir tyrimų metodus, matavimų ir tyrimų, atliekamų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais tvarką, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo nustatytas užduotis ir pavedimus;
2. vykdo ėminių ėmimą cheminiams, biologinimas tyrimams, atlieka fizinių ir hidrologinių parametrų matavimus pagal metinius upių, ežerų ir tvenkinių monitoringo planus;
3. vykdo paviršinio vandens, nuotekų, dirvožemio, grunto ėminių ėmimą bei atlieka fizinių parametrų matavimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais;
4. ima oro ėminius ir atlieka ūkinės veiklos subjektų stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus ir matavimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais;
5. atlieka ėminių priėmimą, registruoja į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“);
6. užtikrina ėminių ėmimo, matavimų, tyrimų kokybę, vadovaujantis normatyviniais dokumentais ir laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų;
7. palaiko kokybės sistemą skyriuje, pagal kompetenciją rengia standartines veiklos procedūras, instrukcijas ir kitą dokumentaciją LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimų įgyvendinimui;
8. nustatyta tvarka teikia paimtų ėminių ir atliktų matavimų/tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“);
9. vairuoja tarnybinį automobilį;
10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.