Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
3. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.
6. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
8. Organizuoja Agentūros darbuotojų instruktavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais priimant į darbą ir periodiškai.
9. Organizuoja ilgalaikio (išskyrus kompiuterinę, orgtechninę, programinę ir komunikacinę įrangą, specialiąją laboratorinę įrangą) ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimo ir paslaugų teikimo sutarčių vykdymo kontrolę.
10. Apdoroja su veiklos sritimi – įstaigos turto (išskyrus kompiuterinę, orgtechninę, programinę ir komunikacinę įrangą, specialiąją laboratorinę įrangą) valdymas ir priežiūra – susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
11. Organizuoja įstaigos aprūpinimą turtu (išskyrus kompiuterinę, orgtechninę, programinę ir komunikacinę įrangą, specialiąją laboratorinę įrangą ir eksploatacines medžiagas tyrimams) ir koordinuoja minėto nurašyto turto likvidavimą.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
1.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirties sritis – turto valdymo patirtis;
1.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.