Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinę darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, mokėti dirbti su Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS), žinoti dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo atliekų tvarkymo apskaitos, naudojamos GPAIS, procesų stebėseną ir identifikuoja trūkumus ir neatitikimus teisės aktams, įskaitant lydraščius (vidinis ir išorinis GPAIS portalas);
2. vykdo atliekų susidarymo apskaitos, naudojamos GPAIS, procesų stebėseną ir identifikuoja trūkumus ir neatitikimus teisės aktams, įskaitant lydraščius (vidinis ir išorinis GPAIS portalas);
3. vykdo gaminių (alyvų, transporto priemonių, EEĮ, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių) ir pakuočių (įskaitant užstatinės pakuotės) apskaitos, naudojamos GPAIS, procesų stebėseną ir identifikuoja trūkumus ir neatitikimus teisės aktams (vidinis ir išorinis GPAIS portalas);
4. atsakingas už važtaraščių išrašymo procesų automatizavimą ir integravimą su GPAIS;
5. atsakingas už kitų GPAIS modulių tobulinimą ir automatizavimą, specifikacijų derinimą, darbų iš rangovų priėmimą ir testavimą;
6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.