Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų administravimą ir duomenų saugą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
3. mokėti atlikti kompiuterinės darbo vietos profilaktiką ir diegti taikomąsias programas;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, orientuotą į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;
5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. atlieka pirminę per Agentūros Pagalbos tarnybos informacinę sistemą Agentūros darbuotojų ir išorinių informacinių sistemų naudotojų užregistruotus techninės pagalbos paklausimų analizę ir pagal kompetenciją sprendžia pateiktus paklausimus;
2. pagal kompetenciją konsultuoja Agentūros darbuotojus kompiuterinių darbo vietų infrastruktūros, sudiegtos programinės įrangos ir Agentūroje naudojamų žinybinių ir valstybinių informacinių sistemų klausimais;
3. administruoja informacinių sistemų vartotojus, bei įgyvendina vartotojų teisių administravimo (teisių suteikimo, naujų vartotojų sukūrimo, sričių pasiekiamumo, dokumentų prieigos ir pan.) tvarką;
4. pagal kompetenciją teikia informacinių technologijų paslaugas, nurodytas Informacinių technologijų paslaugų kataloge;
5. palaiko ir teikia informacinių ir ryšių technologijų (toliau - IRT) sprendimus į žinybinę Pagalbos tarnybos informacinės sistemos žinių duomenų bazę;
6. analizuoja valdomų internetinių puslapių ir informacinių sistemų vartotojų poreikius, pagal poreikį rengia metodinius dokumentus ar instrukcijas;
7. testuoja valdomų sistemų arba internetinių puslapių turinio valdymo sistemas, fiksuoja Agentūros pagalbos tarnyboje neatitikimus, kontroliuoja pataisymų (pakeitimų) teikimą;
8. pagal kompetenciją atsako už administruojamų informacinių sistemų duomenų saugą bei teikia siūlymus saugumo didinimui;
9. dalyvauja kuriant informacinių technologijų projektus, inicijuoja naujų informacinių technologijų įdiegimą, pritaikymą ir palaikymą;
10. nagrinėja naujų informacinių technologijų galimybių taikymą ir taiko jas savo ir Agentūros veikloje;
11. nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse programose ir projektuose;
12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.