Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2. turėti darbo patirties tvarkant ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto valdymą, priešgaisrinę saugą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, gerai žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. aprūpina Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu (išskyrus kompiuterinę, orgtechninę, programinę ir komunikacinę įrangą, specialiąją laboratorinę įrangą ir eksploatacines medžiagas tyrimams);
2. pagal kompetenciją organizuoja nurašyto ilgalaikio (išskyrus kompiuterinę, orgtechninę, programinę ir komunikacinę įrangą, specialiąją laboratorinę įrangą) ir trumpalaikio turto likvidavimą, tvarko likvidavimo dokumentus ir teikia Finansų ir turto valdymo skyriui;
3. dalyvauja organizuojant ir vykdo Agentūros darbuotojų instruktavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais priimant į darbą ir periodiškai;
4. rengia pagal Skyriaus kompetenciją vykdytinų viešųjų pirkimų prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas ir reikalavimus tiekėjo/teikėjo kvalifikacijai;
5. pagal kompetenciją kontroliuoja ilgalaikio (išskyrus kompiuterinę, orgtechninę, programinę ir komunikacinę įrangą, specialiąją laboratorinę įrangą) ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimo ir paslaugų teikimo sutarčių vykdymą;
6. pagal kompetenciją organizuoja teritorijų priežiūrą, pastatų, inžinerinių sistemų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, elektros sistemų, oro kondicionavimo įrengimų, ryšių tinklų) būklės kontrolę, remonto darbus, gedimų šalinimą;
7. dalyvauja organizuojant viešuosius prekių aukcionus;
8. pagal kompetenciją organizuoja švaros palaikymą Agentūrai priklausančiuose pastatuose ir patalpose, tinkamą Agentūros priešgaisrinių priemonių priežiūrą ir techninę būklę;
9. pagal kompetenciją Agentūroje organizuoja priešgaisrinę saugą;
10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.