Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą šiltnamio efektą sukeliančų dujų (toliau –ŠESD), oro taršos, vandens telkinių, jūros, ekosistemų ir biologinės įvairovės srityse, žinoti dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais;
3. mokėti dirbti MS Excel kompiuterine programa;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. analizuoja energetikos, transporto, žemės ūkio sektorių ekonominius, socialinius, inžinierinius (techninius) ir kitus duomenis su tikslu nustatyti jų priklausomybės ryšius ir prognozavimo algoritmus;
2. renka ir sistemina Lietuvos Respublikos energetikos, Lietuvos Respublikos susisiekimo ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijų bei joms pavaldžių įstaigų naudojamas metodikas rodiklių prognozavimui;
3. rengia ir dokumentuoja ex ante ir ex post vertinimo metodikas, skirtas modeliuoti ir vertinti politikos ir priemonių (viešųjų investicijų, teisinio reguliavimo (teisės aktų), švietimo / viešinimo veiklų, mokslinių tyrimų ir kt.) poveikį aplinkai (ŠESD, oro teršalų kiekiui ir kt.);
4. rengia ir dokumentuoja skaičiuokles (MS Excel pagrindu) pagal politikos ir priemonių poveikio modeliavimo metodikas;
5. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su administracijos padalinio veikla susijusius pavedimus.