Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį aplinkos monitoringą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tvarko laboratorijų, turinčių ir siekiančių gauti leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, dokumentaciją;
2. dalyvauja diegiant ir tobulinant vadybos sistemą Departamente pagal LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus;
3. Skyriaus vedėjo nurodymu surenka iš Departamento skyrių informaciją, reikalingą akreditavimui ar ataskaitų rengimui, apibendrina surinktą informaciją, rengia ataskaitų projektus;
4. tvarko dokumentaciją, susijusią su valstybinių laboratorinių tyrimų apmokėjimu, organizuoja sąskaitų faktūrų išsiuntimą teršėjams;
5. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.