Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. nagrinėja dokumentus dėl paraiškų gauti ar pakeisti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (toliau – TIPK leidimas) priėmimo ir rengia raštus, susijusius su TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo procedūromis, išskyrus sprendimus dėl TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo;
2. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, reglamentuojančių taršos integruotą prevenciją ir kontrolę projektus, nagrinėja ir teikia pastabas bei pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams;
3. nagrinėja informacinius dokumentus apie ES geriausius prieinamus gamybos būdus (toliau – ES GPGB) ir kitas aplinkos taršą mažinančias technologijas bei teikia siūlymus dėl ES GPGB ar kitų aplinkai draugiškų technologijų įgyvendinimo ūkio subjektams;
4. bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis keičiantis aplinkosaugine informacija, konsultuoja ūkio subjektus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo srityje;
5. teikia siūlymus Skyriuje nagrinėjamiems ūkio subjektų aplinkos monitoringo programų, veiklos nutraukimo planų ir kitų dokumentų projektams;
6. teikia siūlymus Skyriuje nagrinėjamiems dokumentams dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, nagrinėjamų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių;
7. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.