Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia raštus, susijusius su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūromis, išskyrus sprendimus dėl poreikio atlikti atranką planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, sprendimus priimti atrankos išvadas, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, sprendimus dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo;
2. teikia siūlymus Skyriuje nagrinėjamiems dokumentams dėl atliekamų atrankų dėl poveikio aplinkai vertinimo, nagrinėjamų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių;
3. rengia raštus, susijusius su sąlygų teritorijų planavimo dokumentams išdavimu, teritorijų planavimo dokumentais, išskyrus išvadų dėl teritorijų planavimo dokumentų derinimo priėmimą;
4. teikia siūlymus Skyriuje nagrinėjamiems teritorijų planavimo dokumentams, išvadų projektams;
5. rengia raštus, susijusius su gautais statinių projektais;
6. teikia siūlymus dėl gautų statinių projektų, statinių projektų sprendinių atitikimo priimtai atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadai ar sprendimui dėl poveikio aplinkai vertinimo ir teikia pasiūlymus atsakingiems darbuotojams, rengiantiems išvadas dėl šių dokumentų;
7. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentų ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitų ir teikia pasiūlymus atsakingiems darbuotojams, rengiantiems išvadas dėl šių dokumentų ir pasiūlymus dėl vertinimo apimties;
8. pagal kompetenciją atlieka duomenų ir informacijos rinkimą, rengimą ir teikimą apie ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei;
9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.