Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
4. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
5. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
6. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
10. Tvarko ir teikia dokumentaciją, susijusią su informacinių sistemų kūrimu, vystymu bei palaikymu, duomenų bazių administravimu, veiklos procesų dokumentavimu, informacinių ir ryšių technologijų sprendimus į žinybinę Pagalbos tarnybos informacinės sistemos žinių duomenų bazę..
11. Teikia siūlymus dėl Paslaugų katalogo naujinimo, viešina Paslaugų katalogą ir kitus informacinių technologijų paslaugų valdymo metodinius dokumentus bei derina su funkciniais padaliniais pasikeitusias Paslaugų katalogo teikimo sąlygas..
12. Įgyvendina tinkamą informacijos ir duomenų saugą tvarkomose informacinėse sisitemose.
13. Adminstruoja ir valdo žinybinę Pagalbos tarnybos informacinės sistemą, vykdo priskirtas užduotis.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.2. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
2.3. studijų kryptis – teisė (arba);
2.4. studijų kryptis – elektros inžinerija (arba);
2.5. studijų kryptis – elektros inžinerija (arba);
arba:
2.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.7. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;
2.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
3.1. kalba - anglų;
3.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
4. Atitikimas kitiems reikalavimams:
4.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;
4.2. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.