Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
4. Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą.
5. Organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą.
6. Organizuoja ir vykdo gaisrinės saugos priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja gaisrinės saugos priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą.
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
8. Užtikrina sudarytų prekių, paslaugų bei darbų įsigijimo sutarčių, už kurias atsakingas Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyrius, įgyvendinimo terminus bei eigą.
9. Vykdo įstaigos aprūpinimą turtu (išskyrus kompiuterinę, orgtechninę, programinę ir komunikacinę įrangą, specialiąją laboratorinę įrangą ir eksploatacines medžiagas tyrimams). Rengia vykdytinų viešųjų pirkimų prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas.
10. Pagal kompetenciją organizuoja švaros palaikymą įstaigai priklausančiose pastatuose ir patalpose, tinkamą priešgaisrinių priemonių priežiūrą ir techninę būklę.
11. Rengia ir teikia informaciją su turto naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
13. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašyto išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, išardymo ir likvidavimo organizavimą.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
1.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirties sritis – turto valdymo patirtis;
1.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
1.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.