Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais ir LST EN ISO/IEC 17025 standartu;
3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Biologinių tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo duotas užduotis ir pavedimus;
2. atlieka hidrobiologinius tyrimus pagal standartinių procedūrų reikalavimus;
3. ima mėginius Kuršių mariose ir Baltijos jūroje biologiniams tyrimams;
4. užtikrina tyrimų rezultatų ir bet kokios pateikiamos informacijos kokybę, atliekant fitoplanktono tyrimus, laikantis LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimų;
5. rengia norminius dokumentus, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;
6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.