Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu biologijos studijų krypties, ar ekologijos studijų krypties, ar aplinkotyros studijų krypties, ar gamtinės geografijos studijų krypties, ar aplinkos inžinerijos studijų krypties;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą ir informacijos apie aplinką teikimą visuomenei, žinoti Jūrų strategijos pagrindų direktyvos (2008/56/EB), Europos Sąjungos Bendrosios vandens politikos direktyvos (2000/60/EB) reikalavimus bei juos įgyvendinančius teisės aktus ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia ar atnaujina Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinio aplinkos monitoringo programą ir metinius planus gyvosios gamtos (paukščiai, žuvys, jūros buveinės) srityje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos, Helsinkio komisijos reikalavimus bei nacionalinius poreikius;
2. organizuoja Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimą gyvosios gamtos (paukščiai, žuvys, jūros buveinės) srityje;
3. analizuoja ir vertina Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinės aplinkos monitoringo programos gyvosios gamtos (paukščiai, žuvys, jūros buveinės) srityje duomenis ir informaciją;
4. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Baltijos jūros ir Kuršių marių aplinkos būklės vertinimo metodikos, geros aplinkos būklės rodiklių, aplinkos apsaugos tikslų ir priemonių gerai aplinkos būklei pasiekti ir (ar) išlaikyti, atsižvelgiant į Europos Sąjungos, Helsinkio komisijos reikalavimus bei nacionalinius poreikius;
5. pagal kompetenciją vertina Helsinkio Komisijos, Europos Komisijos darbo grupių, Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros vykdomų projektų teikiamus dokumentus, ataskaitas, susijusias su jūros aplinkos būklės vertinimu, monitoringo programa, aplinkosauginiais tikslais ir priemonėmis;
6. rengia technines specifikacijas ir dokumentus, susijusius su valstybinio aplinkos monitoringo programos, priemonių, skirtų išsaugoti ir gerinti jūros aplinkos būklę, ES direktyvų įgyvendinimu;
7. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją tarptautinėms organizacijoms (Europos aplinkos agentūrai (EEA), Helsinkio komisijai (HELCOM), Tarptautinei jūrų tyrinėjimo tarybai (ICES)), Lietuvos institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, visuomenei;
8. teikia informaciją, susijusią su gyvąja gamta (paukščiai, žuvys, jūros buveinės), ataskaitoms Europos Komisijai apie Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB, Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB reikalavimų įgyvendinimą;
9. rengia ar atnaujina informaciją, susijusią su nevietinių rūšių monitoringu ir balastinių vandenų valdymu, įgyvendinant 2004 m. Tarptautinę konvenciją dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo nuostatas;
10. pagal kompetenciją vertina ir teikia siūlymus ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimams jūros aplinkos būklės stebėsenos ir vertinimo srityje;
11. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Komisijos, Helsinkio Komisijos ir kitose tarptautinėse bei nacionalinėse darbo grupėse jūros aplinkos apsaugos ir monitoringo srityse;
12. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse programose, projektuose, organizuoja ir rengia seminarus, pasitarimus, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
13. pagal savo veiklos sritį talpina duomenis ir informaciją Agentūros interneto svetainėje;
14. vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.