Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu matematikos mokslų, ar informatikos mokslų, ar fizinių mokslų, ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro taršos, vandens telkinių, jūros, ekosistemų ir biologinės įvairovės srityse, žinoti dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4. mokėti dirbti MS Excel programine įranga;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. renka ekonominius, socialinius, inžinerinius (technologinius) ir kitus duomenis, reikalingus poveikio aplinkai modeliavimui, iš viešų arba privačių duomenų šaltinių bei Lietuvos Respublikos ministerijų ar joms pavaldžių įstaigų;
2. sistemina ir dokumentuoja surinktus duomenis į Agentūros vidiniame tinkle saugomus duomenų rinkinius (duomenų bazes);
3. analizuoja surinktus duomenis ir nustato bei dokumentuoja priklausomybės (koreliacijos) ryšius tarp jų;
4. kuria ir dokumentuoja metodikas, skirtas modeliuoti politikos priemonių (viešųjų investicijų, teisinio reguliavimo, švietimo / viešinimo veiklų, mokslinių tyrimų ir kt.) poveikį aplinkai (šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro teršalų, vandens teršalų kiekius ir kt.);
Kurti ir dokumentuoti skaičiuokles (Excel pagrindu) pagal politikos priemonių poveikio modeliavimo metodikas.
5. organizuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos ministerijomis, joms pavaldžiomis įstaigomis, mokslo institucijomis ir rinkos ekspertais siekiant nustatyti arba patikslinti poveikio aplinkai modeliavimo metodikas ir jose naudojamus duomenis (prielaidas);
6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su administracijos padalinio veikla susijusius pavedimus.