Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Prireikus vadovauja įstaigai.
4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
9. Pagal kompetenciją pasirašo priskirtų jam pavaldžių struktūrinių padalinių atsakingų vykdytojų rengiamus dokumentus, vizuoja teisės aktų projektus, teisines išvadas, teisėkūros iniciatyvas ir kitus rengiamus dokumentus.
10. Prisideda prie iš Europos Sąjungos institucijų gaunamų dokumentų analizės ir vertinimo, apibendrinimų parengimo ir kitų su Europos integracija susijusių veiklų.
11. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas bei siūlymus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė (arba);
1.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
1.4. studijų kryptis – ekologija (arba);
1.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.
arba:
1.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.8. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
1.9. darbo patirtis srityje – 3 metai;
1.10. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.