Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu fizinių mokslų studijų krypties grupės, arba gyvybės mokslų studijų krypties grupės, arba inžinerijos mokslų studijų krypties grupės, arba technologijų mokslų studijų krypties grupės, arba žemės ūkio mokslų studijų krypties grupės;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę ir poveikio aplinkai vertinimą, su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia raštus, susijusius su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūromis, išskyrus sprendimus dėl poreikio atlikti atranką planuojamai ūkinei veiklai, neįrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, ir Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašus, sprendimus priimti atrankos išvadas, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, sprendimus dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo, sprendimus tvirtinti poveikio aplinkai vertinimo programas, sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, sprendimus dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo;
2. teikia siūlymus Skyriuje nagrinėjamiems dokumentams dėl atliekamų atrankų dėl poveikio aplinkai vertinimo, nagrinėjamų poveikio aplinkai vertinimo programų, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių;
3. rengia raštus, susijusius su Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) gauti ar pakeisti procedūromis, išskyrus sprendimus priimti/atmesti paraiškas dėl TIPK leidimų gavimo ar pakeitimo, sprendimus išduoti, pakeisti TIPK leidimus ar panaikinti jų galiojimą;
4. teikia siūlymus Skyriuje nagrinėjamiems dokumentams dėl paraiškų TIPK leidimams gauti ar pakeisti, teikia siūlymus parengtiems TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo sprendimų projektams;
5. renka ir teikia informaciją taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir poveikio aplinkai vertinimo klausimais nacionalinėms ir tarptautinėms organizacijoms bei pildo Aplinkos apsaugos agentūrai pavestas pildyti ataskaitas;
6. skelbia visuomenei informaciją taršos integruotos prevencijos ir kontrolės išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo ir poveikio aplinkai vertinimo srityje;
7. kaupia informaciją ir atnaujina išduotų/pakeistų/panaikintų TIPK leidimų ir peržiūrėtų jų sąlygų registrą bei informaciją, susijusią su poveikio aplinkai vertinimo dokumentais;
8. pagal kompetenciją tvarko duomenis Atliekų tvarkytojų valstybės registre;
9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.