Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu chemijos, ar chemijos inžinerijos, ar biochemijos studijų krypties;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos monitoringą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais;
3. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį analitinėje laboratorijoje;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. atlieka pavojingų teršiančių medžiagų cheminius tyrimus aplinkos elementų mėginiuose, taikant cheminius tyrimų metodus pagal valstybinio monitoringo metinius planus;
2. atlieka aplinkos elementų (oro, vandens, dirvožemio) užterštumo ir taršos iš stacionarių taršos šaltinių tyrimus Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremalių įvykių, ekstremalių situacijų ar didelių pramoninių avarijų, kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
3. atlieka aplinkos elementų ir išleidžiamų / išmetamų teršalų cheminius tyrimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais;
4. pagal kompetenciją rengia standartines veiklos procedūras, instrukcijas ir kitą dokumentaciją standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų įgyvendinimui;
5. užtikrina atliekamų tyrimų / matavimų kokybę, vykdant tyrimų vidinį kokybės valdymą ir dalyvaujant tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose;
6. registruoja gautus mėginius, savalaikiai paskirsto mėginius tyrimams atlikti, organizuoja atliktų tyrimų / matavimų rezultatų surinkimą, rengia tyrimų / matavimų rezultatų protokolus;
7. teisės aktų nustatyta tvarka teikia atliktų tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“);
8. įdiegia aplinkos teršalų cheminius tyrimų metodus, atitinkančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.