Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, saugų eismą, automobilių techninę apžiūrą, jų eksploatavimą ir priežiūrą, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
4. žinoti automobilio mechanizmų ir prietaisų gedimo požymius ir priežastis, techninės priežiūros tvarką ir priemones, jų atlikimo nuoseklumą ir terminus;
5. žinoti įrengimų ir mechanizmų, naudojamų garaže, technines savybes, naudojimo tvarką;
6. žinoti kelio dangų klasifikaciją ir važiavimo jomis sąlygas įvairiomis klimatinėmis ir paros sąlygomis;
7. žinoti pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus ir priemones;
8. išmanyti automobilio, jo mechanizmų ir prietaisų montavimo, demontavimo, reguliavimo ir derinimo darbų atlikimo eiliškumą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vairuoja ir prižiūri jam priskirtus tarnybinius automobilius (toliau – automobiliai) tarnybos reikmėms;
2. atlieka priskirtų automobilių kasdieninę ir periodinę techninę priežiūrą;
3. nustato automobilių smulkius gedimus ir juos pašalina pagal automobilių techninio eksploatavimo taisykles, o esant didesniems gedimams, informuoja Skyriaus patarėją, atsakingą už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą turto valdymo srityje;
4. palaiko švarą ir tvarką automobiliuose, garažuose ir teritorijoje prie garažo;
5. pildo automobilių kelialapius (kelionės lapus), vykdo automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą pagal nustatytą tvarką;
6. laikosi saugaus eismo reikalavimų, užtikrina keleivių saugumą, laiku juos nuveža į paskirties vietą;
7. atsako už automobilių komplektaciją;
8. paruošia automobilius žiemos ir vasaros sezonui;
9. parengia automobilius privalomosios techninės apžiūros atlikimui;
10. nedelsiant informuoja Skyriaus patarėją, atsakingą už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą turto valdymo srityje, apie eismo įvykį, kuriame dalyvavo automobilis;
11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.