Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
6. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir rengia atrankos išvadų, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo, sprendimų dėl sprendimų galiojimo pratęsimo projektus.
13. Nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl paraiškų gauti ar pakeisti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimus priėmimo, TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo ir su TIPK leidimais susijusių priedų derinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, peržiūri TIPK leidimų sąlygas.
14. Nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl kremavimo veiklos licencijų išdavimo, pakeitimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.
15. Atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai ES Tarybos darbo grupėse Pramoninės taršos prevencijos ir kontrolės klausimais, taip pat EK Direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo komiteto susitikimuose ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu ES.
16. Pagal kompetenciją dalyvauja sprendžiant produktų grupių ekologinio ženklinimo tvarkymo klausimus. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo kriterijų atskiroms produktų grupėms norminius dokumentus.
17. Vykdo organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) registraciją pagal patvirtintą tvarką. Sudaro įregistruotų organizacijų sąrašą, jį atnaujina ir nustatyta tvarka praneša Europos Komisijai apie šio sąrašo pakeitimus, jei tokie yra.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.2. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
2.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
2.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
2.5. studijų kryptis – chemija (arba);
arba:
2.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
2.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
3.1. kalba - anglų;
3.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.