Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu chemijos studijų krypties, arba aplinkotyros studijų krypties, arba aplinkos inžinerijos studijų krypties, arba biologijos studijų krypties;
arba:
turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir vienerių metų darbo patirtį analitinėje laboratorijoje;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos monitoringą, aplinkos elementų (oras, vanduo, dirvožemis) matavimų ir tyrimų metodus, matavimų ir tyrimų, atliekamų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais tvarką, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo duotas ir Agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;
2. atlieka nuotekų, grunto ir paviršinio vandens cheminius tyrimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, paviršinio vandens monitoringo tikslais ir ekstremaliųjų įvykių ir avarijų atvejais;
3. atlieka mėginių priėmimą ir paskirstymą skyriuje ir teikia priimtų mėginių duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“);
4. informacinėje sistemoje „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) registruotų mėginių duomenų pagrindu rengia tyrimų rezultatų protokolus, formuoja reikiamas ataskaitas;
5 vykdo Panevėžio miesto oro kokybės matavimo stoties priežiūrą, atlieka pirminį matavimų duomenų vertinimą;
6. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, vadovaujantis normatyviniais dokumentais ir laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų bei palaiko kokybės sistemą skyriuje;
7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.