Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto valdymą, priešgaisrinę saugą, saugų eismą, automobilių techninę priežiūrą, jų eksploatavimą ir priežiūrą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnę kaip 3 metų vairavimo patirtį;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:


1. vairuoja ir prižiūri jam priskirtus tarnybinius automobilius (toliau – automobiliai) tarnybos reikmėms;
2. atlieka automobilių kasdieninę ir periodinę techninę priežiūrą;
3. nustato automobilių smulkius gedimus ir juos pašalina pagal automobilių techninio eksploatavimo taisykles, o esant didesniems gedimams, informuoja Skyriaus patarėją, atsakingą už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą turto valdymo srityje;
4. palaiko švarą ir tvarką automobiliuose, garažuose ir teritorijoje prie garažo;
5. pildo automobilių kelialapius (kelionės lapus), vykdo automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą pagal nustatytą tvarką;
6. laikosi saugaus eismo reikalavimų, užtikrina keleivių saugumą, laiku juos nuveža į paskirties vietą;
7. atsako už automobilių komplektaciją;
8. paruošia automobilius žiemos ir vasaros sezonui;
9. parengia tarnybinius automobilius privalomosios techninės apžiūros atlikimui;
10. nedelsiant informuoja Skyriaus patarėją, atsakingą už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą turto valdymo srityje, apie eismo įvykį, kuriame dalyvavo automobilis;
11. pagal poreikį transportuoja ir padeda paruošti katerį arba valtį ir įrangą paviršinio vandens mėginių paėmimui vykdant ežerų monitoringą;
12. aprūpina Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu (išskyrus kompiuterinę, orgtechninę, programinę ir komunikacinę įrangą, specialiąją laboratorinę įrangą ir eksploatacines medžiagas tyrimams);
13. pagal kompetenciją organizuoja nurašyto ilgalaikio (išskyrus kompiuterinę, orgtechninę, programinę ir komunikacinę įrangą, specialiąją laboratorinę įrangą) ir trumpalaikio turto likvidavimą, tvarko likvidavimo dokumentus ir teikia Finansų ir turto valdymo skyriui;
14. pagal kompetenciją kontroliuoja ilgalaikio (išskyrus kompiuterinę, orgtechninę, programinę ir komunikacinę įrangą, specialiąją laboratorinę įrangą) ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimo ir paslaugų teikimo sutarčių vykdymą;
15. dalyvauja organizuojant viešuosius prekių aukcionus;
16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.