Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
12. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus dėl Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestato ir Želdynų projektų rengimo vadovo atestato (toliau – Atestatai) išdavimo, rengia Atestatų arba motyvuotų rašytinių atsisakymų išduoti Atestatus projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui.
15. Teisės aktų nustatyta tvarka vertina Agentūrai pateiktą informaciją dėl Atestatų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, rengia sprendimų dėl Atestatų sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui.
16. Teisės aktų nustatyta tvarka vertina Atestatus turinčių nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų bei želdynų projektų rengimo vadovų kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus, vertina galimus nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų bei želdynų projektų rengimo vadovų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų pažeidimus.
17. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Atestatų apskaitą, organizuoja viešą nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų bei želdynų projektų rengimo vadovų duomenų paskelbimą Agentūros interneto svetainėje.
18. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl leidimų laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimo, šių leidimų galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.2. studijų kryptis – biologija (arba);
2.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
2.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
2.5. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
2.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
2.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
3.1. kalba - anglų;
3.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.