Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu matematikos mokslų, ar informatikos mokslų, ar fizinių mokslų, ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro taršos, vandens telkinių, jūros, ekosistemų ir biologinės įvairovės srityse, žinoti dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4. mokėti dirbti MS Excel programine įranga;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. renka ekonominius, socialinius, inžinerinius (technologinius) ir kitus duomenis, reikalingus ūkinės veiklos pokyčių, politikos ir priemonių, teisės aktų poveikio ŠESD ir oro teršalų kiekiui vertinti (ex ante), šių pokyčių faktiniam stebėjimui (ex post) atlikti, išmetamų ŠESD ir oro teršalų kiekio apskaitai, prognozėms ir nacionalinei energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitai parengti.
2. sistemina ir dokumentuoja surinktus duomenis į Agentūros vidiniame tinkle saugomas duomenų bazes (duomenų biblioteka);
3. analizuoja surinktus duomenis ir nustato, dokumentuoja bei viešina priklausomybės (koreliacijos) ryšius tarp jų;
4. rengia ir dokumentuoja ex ante ir ex post vertinimo metodikas, skirtas modeliuoti ir vertinti politikos ir priemonių (viešųjų investicijų, teisinio reguliavimo, švietimo / viešinimo veiklų, mokslinių tyrimų ir kt.) poveikį aplinkai (šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro teršalų, vandens teršalų kiekius ir kt.);
5. rengia ir dokumentuoja skaičiuokles (MS Excel pagrindu) pagal politikos ir priemonių poveikio modeliavimo metodikas;
6. organizuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos ministerijomis, joms pavaldžiomis įstaigomis, mokslo institucijomis ir rinkos ekspertais siekiant nustatyti arba patikslinti poveikio aplinkai modeliavimo metodikas ir jose naudojamus duomenis bei prielaidas.
7. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su administracijos padalinio veikla susijusius pavedimus.