Pareigų aprašymas Spausdinti

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir oficialios informacijos teikimo tvarką, bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų interneto svetainėms, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3.4. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu, mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
3.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. stiprina ir kuria Agentūros vidinę komunikaciją, bendradarbiaujant su kitais padaliniais;
4.2. organizuoja Agentūros vidinės komunikacijos renginius;
4.3. inicijuoja tyrimus ir visuomenės nuomonės apklausas, atspindinčias Agentūros veiklos ir jos reguliuojamos srities vertinimą;
4.4. aktyviai dalyvauja ir įtraukia visus darbuotojus įgyvendinant Agentūros komunikacijos strategiją;
4.5. administruoja Agentūros socialinius tinklus;
4.6. administruoja ir plėtoja Agentūros internetinį puslapį bei intranetą;
4.7. rengia ir redaguoja oficialias Agentūros sveikinimo kalbas, padėkas ir kitus proginius ir viešuosius tekstus, raštus bei pranešimų medžiagą;
4.8. palaiko ryšius su žiniasklaida;
4.9. organizuoja Agentūros viešuosius renginius (konferencijas, seminarus, renginius žiniasklaidai ir kt.) užtikrindamas tinkamą pasirengimą jiems ir informacijos žiniasklaidos priemonėms pateikimą;
4.10. vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.