Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų administravimą ir duomenų saugą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
3. mokėti administruoti personalinius kompiuterius, atlikti kompiuterių darbo vietų profilaktiką ir diegti vartotojų taikomąsias programas;
4. mokėti naudoti/administruoti informacinių ir ryšių technologijų stebėjimo/monitoringo programinę įrangą;
5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. atsako už kompiuterizuotų darbo vietų programinės įrangos ir orgtechnikos veikimą;
2. vykdo Agentūros kompiuterizuotų darbo vietų administratoriaus funkcijas;
3. vykdo Agentūros Pagalbos tarnybos valdytojo funkcijas, administruoja Informacinių sistemų (toliau - IS) ir infrastruktūros incidentų valdymo priemones, registruoja ir šalina IS infrastruktūros veiklos sutrikimus, gedimus ir trūkumus;
4. palaiko ir užtikrina žinybinės Pagalbos tarnybos informacinės sistemos plėtrą;
5. pagal kompetenciją teikia informacinių technologijų paslaugas, nurodytas Informacinių technologijų paslaugų kataloge;
6. palaiko ir teikia informacinių ir ryšių technologijų (toliau - IRT) sprendimus į žinybinę Pagalbos tarnybos informacinės sistemos žinių duomenų bazę;
7. vykdo IRT stebėseną, esant reikalui nustatyta tvarka imasi priemonių pagal kompetenciją šių sistemų funkcionalumo atstatymui;
8. pagal kompetencija atsako už Agentūros valdomų ir/ar tvarkomų Valstybės informacinėse sistemose, registruose bei Agentūros žinybinėse IS esančių duomenų saugą;
9. įgyvendina duomenų saugumo politiką Agentūros kompiuterinėse darbo vietose;
10. vykdo naudojamo ir disponuojamo ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo turto paskirstymą, apskaitą, eksploataciją ir priežiūrą;
11. rengia IRT projektinius pasiūlymus ir technines specifikacijas;
12. kuria informacinių sistemų vartotojus, bei įgyvendina vartotojų teisių administravimo (teisių suteikimo, naujų vartotojų sukūrimo, sričių pasiekiamumo, dokumentų prieigos ir pan.) tvarką;
13. nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse programose ir projektuose;
14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.